Herstellingswerken

 

De verhuurder is verplicht de woning zo te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik als hoofdverblijfplaats.

De regel is dat de verhuurder tijdens de huurtijd alle nodige herstellingen doet behalve deze die ten laste van de huurder zijn (zie verder).

Herstellingen wegens ouderdom of overmacht zijn alleszins voor de verhuurder.

 

De huurder is verplicht tot het uitvoeren van :

  • kleine herstellingen
  • herstellingen als gevolg van een strijdig gebruik met de bestemming door de huurder
  • herstellingen als gevolg van een niet zorgvuldig gebruik / optreden door de huurder
  • herstellingen als gevolg van het nalaten de verhuurder tijdig op de hoogte te brengen van gebreken (de huurder dient dus alle nodige herstellingen aan de verhuurder mee te delen)

 

Partijen kunnen in het huurcontract vrij kiezen wie welke herstellingen of onderhoud zal uitvoeren.

 

In de praktijk is niet eenvoudig uit te maken of de huurder of de verhuurder de welbepaalde herstelling dient uit te voeren.

 

De wetgever heeft een lijst opgesteld van kleine herstellingen zodat meer duidelijkheid wordt geschept welke herstellingen voor de huurder zijn.

 

Dringende herstellingen die niet kunnen wachten tot na het einde van de huur dient hij dus tijdens de huur uit te voeren. De huurder die hiervan last heeft kan geen schadevergoeding vragen voor deze ongemakken, zelfs als hij tijdelijk geen gebruik van het pand zou kunnen maken. Enkel indien deze herstellingen langer dan 30 dagen duren wordt de huurprijs verminderd naar gelang de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan niet gebruik heeft kunnen maken. Indien de herstellingen zo omvangrijk zijn dat de huisvesting van de huurder en van zijn gezin onmogelijk worden en daardoor het pand onbewoonbaar wordt, kan de huurder de huur wel doen ontbinden.

 

Indien de huurder schade lijdt omwille van gebreken in het pand, heeft hij recht op een schadevergoeding.