Kan de huurprijs worden herzien?

  

De verhuurder kan nooit zomaar de huurprijs verhogen.

Een herziening (een verandering dus) van de huurprijs kan enkel als de huurder en verhuurder dit overeenkomen tussen de 9e en 6e maand voor het einde van elke driejarige periode.

Is er discussie, dan kan één van hen naar de Vrederechter gaan die naar billijkheid zal beslissen. Hij zal een herziening toestaan als:

 • de vordering ingesteld wordt tussen de 6e en de 3e maand voor het einde van de driejarige periode en
 • de normale huurwaarde van het gehuurde goed
 • ten gevolge van nieuwe omstandigheden
 • ten minste twintig percent hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs

 

Of als:

 • de vordering ingesteld wordt tussen de 6e en de 3e maand voor het einde van de driejarige periode
 • de verhuurder bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed
 • met ten minste tien percent van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen
 • ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd,
 • met uitzondering van de werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de noodzakelijke kwaliteitsvereisten waaraan elk pand dient te voldoen

 

De nieuwe huurprijs kan pas gevraagd worden vanaf de eerste dag van de volgende 3-jarige periode

In geval van een levenslange huur kunnen partijen wel overeenkomen af te zien van het recht om een herziening te vorderen.

 

Een huurder met een huurovereenkomst vanaf 2019 kan ook een herziening van de huurprijs vragen wanneer hij energiebesparende investeringen heeft gedaan in de woning. Wat bedoeld wordt zijn het uitvoeren van werken of maatregelen die de energieprestaties van de woning verbeteren. Komt men niet overeen dan kan de Vrederechter een herziening toestaan aan de huurder. Voorwaarden zijn:

 • uitgevoerd hebben van energiebesparende maatregelen die betrekking hebben op
 • de berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een normaal gebruik van het gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting
 • de normale huurwaarde van de woning is ten gevolge van de investeringen ten minste 10% hoger dan de eisbare huurprijs op het tijdstip van de indiening van het verzoek
 • deze investeringen waren niet vereist om tegemoet te komen aan de noodzakelijk aanwezige kwaliteitsnormen

 

Als de huurprijs wordt herzien, geldt deze vanaf de maand na de uitgevoerde investeringen.

 

Een specifieke regeling is nog van toepassing voor opeenvolgende huurovereenkomsten met verschillende huurders.