Wat is een pop-up handelshuur ?

 

De handelshuurwet zegt dat elke handelshuurovereenkomst minstens 9 jaar dient te duren. Deze termijn doet vaak ondernemers terugdeinzen om een zaak op te starten en uit te baten.

Het pop-updecreet (het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht van 17.06.2016) biedt een oplossing. Vanaf 01.09.2016 is het immers mogelijk om handelspanden te verhuren voor een kortere termijn.

Zo wordt het perfect mogelijk een winkel, restaurant,… voor een maand, 2 maanden, 1 jaar uit te baten terwijl dit voorheen onmogelijk was.

Deze overeenkomsten volgen dan de soepele rechtsregels van dit pop-updecreet en niet deze van de handelshuur.

De voorwaarden zijn:

  • de huur van een onroerend goed of een gedeelte ervan
  • het opstellen van een overeenkomst tussen partijen 
  • het gebruik door de huurder in hoofdzaak voor het uitoefenen van een "kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman, waarbij er een rechtstreeks contact is tussen de huurder en het publiek en die uitdrukkelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar"

 

Het betreffen in principe dezelfde voorwaarden voor het aangaan van een handelshuur.

De huurder dient wettelijk gezien een ambachtsman te zijn of een kleinhandel uit te oefenen. Dit zijn verouderde begrippen en worden ingevuld door rechtspraak en rechtsleer. Belangrijk hierbij is dat de huurder effectief in contact staat met zijn cliënteel. Het louter huren van een kantoorruimte of opslagruimte valt hier dus niet onder.

De huurder dient geen eigenaar te zijn van de handelszaak die hij zal uitbaten.

 

De duurtijd & beëindiging

 

Er is geen minimumduur maar wel een maximumduur van 1 jaar. Wordt het contract voort een langere periode aangegaan dat zal een handelshuur tot stand komen en een duurtijd van 9 jaar.

De huur eindigt op de datum die partijen in hun contract hebben afgesproken. Een opzeg is niet nodig.

Een verlenging is mogelijk, zelfs meerdere malen, op voorwaarde dat partijen hier beiden mee akkoord gaan, dit schriftelijk gebeurt en de duurtijd samen minder dan 1 jaar bedraagt. Zo kan men bv. 11 maal een huurcontract van 1 maand verlengen.

De huurder kan steeds de lopende huur beëindigen indien hij een maand van tevoren opzegt bij aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot.

De verhuurder kan de huur niet opzeggen.

Indien beide partijen de wil hebben om de huur stop te zetten, dan kan dit ook eenvoudig en onmiddellijk, zolang zij dit maar op papier vaststellen. Wensen beide partijen van de overeenkomst een handelshuurovereenkomst  maken  (en dus voor minstens 9 jaar), dan is dit evenzeer mogelijk. De huurder heeft hierbij geen recht op een vergoeding, tenzij beide partijen anders overeenkomen.

 

Huurprijs

 

Partijen bepalen vrij de huurprijs. Deze dient inclusief belastingen te zijn, tenzij anders overeengekomen.

Bevat het contract dus louter een huurbedrag zonder verdere vermelding, dan zullen de belastingen voor de verhuurder zijn.

De kosten van de nutsvoorzieningen van het onroerend goed zijn ten laste van de huurder en kunnen met alle middelen bewezen worden.

 

Verbouwingen & werken in het pand

 

Vaak zal de huurder nog verbouwingen of verbeteringen aan het pand willen aanbrengen om zijn handel te kunnen uitbaten.

Hij dit mag doen onder de volgende voorwaarden, behoudens indien het huurcontract het anders bepaalt:

  • de verbouwing dient dienstig te zijn voor zijn onderneming
  • de kosten van de verbouwing mogen niet hoger zijn dan 1 jaar huur
  • de veiligheid, de salubriteit en de esthetische waarde van het gebouw mogen niet in het gedrang komen
  • het schriftelijk op de hoogte stellen van de verhuurder voor aanvang van de werken

Indien de huurder deze voorwaarden niet naleeft, dan kan de verhuurder de werken doen stopzetten na akkoord van de Vrederechter.

Het risico van de uitgevoerde werken ligt bij de huurder. De verhuurder kan dan ook eisen dat de huurder de nodige verzekeringen sluit. Doet deze dan niet, dan kan de stopzetting van de werken door de Vrederechter worden opgelegd totdat de huurder zijn plicht nakomt.

Tijdens de werken heeft de verhuurder of zijn lasthebber toegang tot de werken.

 Na het einde van de huur heeft de verhuurder de keuze:

  • hij kan de uitgevoerde werken behouden, zonder vergoeding verschuldigd te zijn
  • hij kan de verwijdering er van vragen door de huurder

 

Het is mogelijk in het huurcontract overeen te komen dat de verhuurder de verwijdering niet kan vragen noch een schadevergoeding. In het opzicht van de huurder is het aangewezen dit steeds te proberen te bedingen.

 

Allerlei

 

Het is niet mogelijk de huur over te dragen aan iemand anders. Ook onderverhuren is niet toegelaten.

Indien het pand wordt verkocht (of geschonken) dient de koper (of verkrijger) de huurovereenkomst na te leven, op voorwaarde dat deze geregistreerd werd.