Werken aan het pand

 

Vaak zal de huurder werken aan het pand willen uitvoeren zodat hij zijn zaak beter kan uitbaten.

 

Hij kan dit doen indien voldaan is aan deze voorwaarden:

  • een verbouwing die dienstig is voor zijn onderneming
  • waarvan de kosten drie jaar huur niet te boven gaan
  • geen gevaar voor veiligheid, de salubriteit (gezonde staat), de esthetische waarde van het gebouw
  • inkennisstelling van de verhuurder van de veranderingen (aangetekend/deurwaarder)
  • overlegging van de plans en bestekken aan de verhuurder

 

De verhuurder heeft 30 dagen de tijd om zich te verzetten (aangetekend/deurwaarder). Doet hij dit niet, dan kan de huurder lustig verbouwen. Verzet hij zich wel, dan moet de huurder die toch wil verbouwen, hem binnen de 30 dagen dagvaarden voor de Vrederechter.

 

In geval van toestemming dient de huurder wel te waken dat de uitgevoerde werken  deze zijn die hij heeft aangekondigd. Ingeval er werken worden uitgevoerd zonder instemming of machtiging of zonder dat de bepalingen daarvan worden in acht genomen, kan de verhuurder /de eigenaar de werken doen stopzetten. Hij dient hier wel een  beschikking van de vrederechter te bekomen.

 

De verhuurder / de eigenaar heeft steeds toegang tot de werken.

 

De huurder draagt het risico van de verbouwingswerken. De verhuurder kan vragen dat de huurder zich verzekert op straffe van stopzetting van de werken.

 

De verbouwingswerken kunnen een kostenplaatje hebben. Partijen kunnen dan ook in de huurovereenkomst of zelfs afzonderlijk overeenkomen wat met deze werken zal gebeuren  en of er een vergoeding van de verhuurder tegenoverstaat wanneer de huurovereenkomst een einde zal nemen.

 

Wordt er niets overeengekomen dan kan de huurder vertrekken en zijn verbouwingswerken in die staat achterlaten. De verhuurder kan de verwijdering niet vorderen.

 

De verhuurder kan zich wel verzetten als de huurder de verbouwingen  wenst mee te nemen / te recupereren. Indien de verbouwingen niet worden verwijderd dan dient de verhuurder een waarde te betalen hiervoor. Dit bestaat uit ofwel  de vergoeding van de materialen en het arbeidsloon ofwel een bedrag gelijk aan de meerwaarde.

 

Wanneer verbouwingen gebeurd zijn zonder akkoord van de verhuurder kan deze eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld plus eventueel een schadevergoeding. Indien hij deze verbouwingswerken behoudt, is hij geen vergoeding verschuldigd.