Naar de Vrederechter !

 

Geraak je niet uit een huurgeschil dan ligt de uiteindelijke oplossing in het bekomen van een vonnis.

De Vrederechter van de plaats waar het pand ligt zal een oordeel vellen en een veroordeling kunnen uitspreken.

 

Je kan op 2 manieren naar de Vrederechter stappen:

 

1/ Met een verzoekschrift

Dit is de meest eenvoudige en goedkoopste wijze. Je schrijft neer wat het geschil is en wat je vordert en overhandigt dit document ondertekend aan het Vredegerecht.  Er zijn wel een aantal verplichte gegevens die dienen te worden vermeld zoals de volledige naam van alle partijen, geboortedata- en plaatsen,de rijksregisternummers (of KBO-nummer voor ondernemingen) de datum, een handtekening en de rechter (bv. Vredegerecht Vilvoorde). Een attest van gezinssamenstelling  en een getuigschrift van woonplaats van de andere partij, beide verkrijgbaar bij de gemeente, dient te worden toegevoegd.

Na ontvangst van dit verzoekschrift zal het Vredegerecht jou en de tegenpartij binnen de 15 dagen schriftelijk uitnodigen op een zitting.

De kostprijs bedraagt:

  • 20 euro per persoon als bijdrage aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Krijg je gelijk, dan dient de andere partij dit terug te betalen
  • 50 euro rolrecht, na het vonnis te betalen door degene die ongelijk krijgt
  • rechtsplegingsvergoeding: een vast bedrag te betalen door degene die ongelijk krijgt als de andere partij een advocaat heeft. Dit bedrag hangt af van de vordering.

 

Op voorhand betaal je dus enkel 20 euro per  eiser.

Het is mogelijk om ook samen met de tegenpartij het verzoekschrift neer te leggen. Beide partijen vullen dan hun versie van de feiten en hun vordering in.

 

2/ Met een dagvaarding

Ook hier schrijf je neer waarover het geschil gaat en wat je vordert. Dit document – de dagvaarding - wordt evenwel niet naar het Vredegerecht opgestuurd maar overhandigd aan de gerechtsdeurwaarder. Deze zal deze dagvaarding formaliseren en aan de andere partij gaan afgeven (betekenen). In deze dagvaarding zal de gerechtsdeurwaarder de zittingsdatum zetten waarop de zaak zal doorgaan.

Kostprijs:

  • 20 euro per persoon als bijdrage aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Krijg je gelijk, dan dient de andere partij dit terug te betalen
  • 50 euro rolrecht, na het vonnis te betalen door degene die ongelijk krijgt
  • Kost van de gerechtsdeurwaarder: kan 250 à 300 euro bedragen en slechts voor een klein deel terugbetaalbaar wanneer je wint omdat je niet de goedkoopste manier (verzoekschrift) hebt gebruikt (al verschilt dit van Vredegerecht tot Vredegerecht)
  • rechtsplegingsvergoeding: een vast bedrag te betalen door degene die ongelijk krijgt als de andere partij een advocaat heeft. Dit bedrag hangt af van de vordering.

 

Op de zitting

 

Op de zittingsdag kunnen partijen hun zaak aan de Vrederechter mondeling toelichten.

 

Indien er geen betwisting is dan kan de Vrederechter de zaak ‘in beraad nemen’ en een vonnis uitspreken (dat op latere datum volgt).

 

Indien er wel een redelijke betwisting is kan de Vrederechter de zaak uitstellen. Dit lijkt soms niet eerlijk en vertragend maar het recht op verdediging gaat voor. Eenieder dient voldoende tijd te hebben zich te verdedigen op een vordering.

Hierbij is het mogelijk dat de verwerende partij ook per geschrift zijn argumenten opsomt (= een conclusie) en eventueel zelfs een (tegen-)vordering instelt. De andere partij kan hierop schriftelijk antwoorden. De Vrederechter kan termijnen opleggen waarbinnen dit dient te gebeuren (=een conclusiekalender). Op de uitgestelde datum kan er dan worden gepleit en de Vrederechter kan de zaak voorbereiden op basis van de conclusies (schriftelijke standpunten) en bewijsstukken die partijen hebben overgemaakt.

 

Maak je gebruik van bewijsstukken, dan dien je dezer steeds op voorhand aan de andere partij mee te delen.

 

Het vonnis

 

De Vrederechter zal een oordeel uitspreken in zijn vonnis en zo nodig een partij veroordelen.

Het vonnis wordt niet dadelijk ter zitting uitgesproken maar volgt 1 tot 4 weken nadien. Deze termijn verschilt van zaak tot zaak en van Vredegerecht tot Vredegerecht. De termijn van 1 maand is alleszins het wettelijk maximum. Het vonnis wordt per post toegestuurd.

 

Uiteraard dient dit vonnis te worden nagekomen. Gebeurt dit niet dan kan degene die gelijk kreeg aan de gerechtsdeurwaarder vragen om het vonnis uit te voeren. Dit kan bv. gaan over een uithuiszetting of om een beslag om verschuldigde huurgelden te innen.