De normen waaraan een woning dient te voldoen

 

De Vlaamse Wooncode stelt dat iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Om dit te garanderen moet worden bevorderd dat eenieder kan beschikken over:

 • een aangepaste woning
 • van goede kwaliteit
 • in een behoorlijke woonomgeving
 • tegen een betaalbare prijs
 • met woonzekerheid

 

Een woning is elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Wordt de woning voor een ander doel verhuurd, dan zijn deze normen niet van toepassing.

Elke woning dient te voldoen  aan welbepaalde kwaliteitsnormen.

Deze veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen worden opgesomd in art. 5 van de Vlaamse Wooncode van 15.07.1997 en art. 2 van  het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen van 12.07.2013.

 

Het gaat over:

 • de minimale oppervlakte
 • sanitaire voorzieningen
 • winddichtheid
 • adequate ventilatie-, verluchtings- en verlichtingsmogelijkheden
 • voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten
 • veilige gasinstallaties
 • stabiliteit
 • toegankelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer;
 • minimale energetische prestaties;
 • aanwezigheid van drinkbaar water.

 

Elke woning moet voldoen aan de vereisten van brandveiligheid, met inbegrip van de specifieke en aanvullende veiligheidsnormen die de Vlaamse Regering vaststelt. Zo is bv. ook per bouwlaag een rookmelder verplicht.

 

Een onderzoek naar de kwaliteitsnormen

 

Diverse instanties zoals woningcontroleurs, wooninspecteurs, ambtenaren,… kunnen een onderzoek doen naar de vereisten van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting van een woning.

Zij gebruiken daarbij een vast voorgedrukt model van een technisch verslag waarmee zij de woning vergelijken en strafpunten kunnen uitreiken.

 

Is de woning conform met de vereisten en normen, dan is alles in orde en hoef je als verhuurder niets te doen. Ja kan wel aan de Burgemeester een conformiteitsattest vragen maar verplicht is dit niet.

 

Zijn er daarentegen teveel strafpunten, dan voldoet de woning niet aan kwaliteitseisen en is er een risico dat men overgaat tot een onbewoonbaarverklaring of een ongeschiktverklaring.

 

Vaak zal het de huurder zijn die, geconfronteerd met de weigering van de verhuurder om de woning in orde te brengen, een melding maakt waarna de instanties de zaak overnemen.

 

De verplichting van de verhuurder & lot huurovereenkomst

 

Als verhuurder ben je verplicht een huis te verhuren dat voldoet aan alle veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.  Het is belangrijk te weten dat dit zeker zo dient te zijn op het ogenblik dat de huurder in de woning trekt. Dit staat zowel in de Woninghuurwet (art.2) als in het Woninghuurdecreet (art. 12)

 

Je bent niet verplicht een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren of een conformiteitsattest te hebben. Indien je zo’n attest hebt dat afgeleverd wordt binnen de 3 maanden na de start van de huur, dan geldt dit als vermoeden dat alle normen nageleefd zijn.

 

Indien zou blijken dat de woning niet voldoet aan alle normen, dan kan de huurder aan de Vrederechter vragen de huurovereenkomst nietig te verklaren. Voor huurovereenkomsten vanaf 01.01.2019 is de Vrederechter verplicht dit te doen, voor eerdere overeenkomsten kan de Vrederechter ook andere sancties er aan koppelen.