Een wetgeving over logeren

 

Het uitbaten van een slaapgelegenheid voor toeristen is onderworpen aan regels. Dit is ook logisch omdat elke toerist recht heeft op kwaliteit en veiligheid en dit gewaarborgd dient te worden.

Een toerist is een persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving

Een toeristisch verblijf (logies) is elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan een of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.  

Het Logiesdecreet (Decreet houdende het toeristische logies van 05.02.2016) bevat de regels waaraan je dient te voldoen en is toepasselijk wanneer je:

 • In het Vlaams Gewest
 • een toerist te slapen legt voor minstens 1 nacht
 • in wat voor vorm van constructie dan ook (kamer, een zaal, een gebouw, een perceel grond, een caravan,…)
 • deze constructie aanbiedt op de toeristische markt
 • hiervoor betaling vraagt
 • ook al doe je dit slechts heel weinig of éénmaal
 • ook al werk je via een tussenpersoon (bv. verhuurkantoor)

 

Hotels, bed & Breakfasts, vakantieparken, campings,…vallen hier dus onder.

 

Wanneer val je hier niet onder:

 • verhuren van een kamer (caravan,…) aan een familielid of kennis en je vraagt hiervoor geld maar je biedt de kamer niet aan op de toeristische markt (dus je maakt hiervoor geen reclame e.d.)
 • gratis mensen laten verblijven in je kamer, huis,…
 • tijdelijke campings (terreinen waarop maximaal 75 dagen per jaar gekampeerd wordt in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen kampeerders met begeleiders (bv. camping bij een festival)),
 • bepaalde jeugdwerkingskampen (Chiro,..),
 • uitbating via Toerisme voor Allen (vorm van sociaal toerisme door overheid gecreëerd)

 

Voorwaarden voor de uitbating van een toeristisch logies

 

De volgende voorwaarden dienen aanwezig te zijn om een toeristisch verblijf te mogen uitbaten:

 • voldoen aan brandveiligheidsnormen
 • een voldoende staat van properheid en onderhoud
 • een aanbod van het verblijf voor minstens 1 nacht
 • het hebben van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • de uitbater mag niet veroordeeld zijn voor bepaalde misdrijven
 • een eigendomsbewijs van het verblijf of overeenkomst dat men mag uitbaten
 • het verblijf dient te voldoen aan de opgelegde openings-en uitbatingsvoorwaarden

 

Indien deze voorwaarden aanwezig zijn, dan dien je jouw uit te baten verblijf aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. Dit is een agentschap dat in 2004 opgericht werd met het oog op duurzame ontwikkeling van het toerisme en van de toeristische sector. Haar taak bestaat o.a. in het controleren van de toeristische logies op de hierboven vermelde voorwaarden.

 

Zolang dit niet gebeurt, dan kan je niet uitbaten. Vanaf deze melding kan je de uitbating starten, zelfs zonder voorafgaandelijke controle. Je dient wel nog te voldoen aan de bijkomende voorwaarden die gekoppeld zijn aan elke categorie van verblijf (hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, camping, camperterrein, vakantiepark: elk heeft nog extra regels om aan tegemoet te komen). Deze bijzondere voorwaarden worden opgesomd in de bijlagen van het besluit van  17.03.2017.

 

Toerisme Vlaanderen zal zeker ter plaatse komen en een controle uitoefenen.

 

Vervolgens kan een erkenning aangevraagd worden bij Toerisme Vlaanderen maar dit is niet verplicht.

 

Voldoe je aan de vermelde voorwaarden, dan ontvang je een erkenning. Wordt de erkenning niet toegestaan of later geschorst of ingetrokken dan kan je hiervoor in beroep gaan bij de rechtbank.

Afhankelijk van de aard van het logies dat wordt uitgebaat wordt de juiste categorie gekozen (of meerdere indien van toepassing). Ieder toeristisch logies wordt volgens het uitvoeringsbesluit van 17.03.2017 ingedeeld in ofwel een kamergerelateerde logies dan wel een terreingerelateerde logies. Dit zijn dus een hotel, B&B, vakantiewoning, hostel (kamergerelateerd), camping, camperterrein, vakantiepark (terreingerelateerd). Deze namen zijn beschermd en dus niet vrijelijk te gebruiken. Elke categorie heeft zijn eigen bijkomende voorwaarden waaraan dient te worden voldaan.

 

Het is mogelijk een comfortclassificatie aan te vragen, zeg maar een rating met sterren en dit per categorie (behalve voor camperterrein en hostel). Dit mag dus enkel als een erkenning wordt bekomen.

 

Controles

 

Het decreet voorziet dat controles mogelijk zijn.  Dit is nodig om na te gaan of te allen tijde nog aan de voorwaarden van uitbating wordt voldaan. Zo bv. is een brandveiligheidsattest 8 jaar geldig zodat er controle is dat dit tijdig wordt vernieuwd.

Ambtenaren zullen overtredingen opsporen en hiervan een proces-verbaal opstellen. Een verregaande bevoegdheid wordt gegeven ter nazicht van het naleven van de regels door de uitbater. Zij mogen elk onderzoek en elke controle uitvoeren, eender wie ondervragen, alle informatie opvragen enz…

 

Toegang tot bewoonde lokalen is wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen:

 • voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de bewoner / toerist
 • schriftelijke machtiging van de politierechter

 

Net zoals bij de politiediensten hebben hun vaststellingen in het proces-verbaal bewijskracht tot het tegendeel is bewezen. Dit betekent dat alles wat zij neerschrijven, juist is en dat de exploitant maar dient te bewijzen indien dit niet zo zou zijn.

 

Indien uit het onderzoek zou blijken dat de hierboven vermelde noodzakelijke voorwaarden niet aanwezig zijn, dan kan een geldboete opgelegd worden tussen 250 en 25.000 euro. Alvorens de boete op te leggen zal er een uitnodiging gestuurd worden voor een verhoor zodat de uitbater zich kan verdedigen.

 

Tevens kan de onmiddellijke stopzetting van de exploitatie worden opgelegd.

 

Het is steeds mogelijk beroep aan te tekenen bij de rechtbank indien de uitbater niet akkoord is met de beslissing / geldboete / stopzetting.