Wat is pacht en het bewijs van het bestaan van pacht

 

1.

Pacht ontstaat wanneer iemand (de verpachter) het tijdelijk genot van één of meer onroerende goederen aan iemand anders (de pachter) toestaat. Deze goederen dienen hoofdzakelijk gebruikt te worden voor een landbouwbedrijf en de pachter dient een pachtprijs te betalen. Bosbouw is niet mogelijk.

 

Een landbouwbedrijf is een bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwprodukten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop.

 

Pacht kan ook ontstaan door het toekennen van een vruchtgebruik (niet na overlijden) voor bepaalde duur.

 

De regels die de pachter en verpachter dienen na te leven vindt men terug in de Pachtwet van 04.11.1969, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

 

Deze regels zijn van dwingend recht en dienen dus verplichtend te worden nagekomen. De pachtwet is heel formeel en vele bepalingen zijn niet eenvoudig te lezen.

 

De pachtwet is evenwel niet van toepassing op:

  1° op de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf;

  2° op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan één jaar gebruik in zich sluit en waardoor de exploitant van gronden en weiden, na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling;

  3° op de overeenkomsten betreffende gronden waarvan de eigenaar, de vruchtgebruiker of de pachter het genot aan zijn personeel overlaat, als behorende bij een arbeidsovereenkomst;

  4° op de overeenkomsten tussen de exploitant van een landeigendom en de eigenaar of de vruchtgebruiker, wanneer daarin bedongen is dat de laatstgenoemden een aanzienlijk aandeel zullen hebben in de eventuele verliezen en ten minste de helft zullen inbrengen van het materieel en de veestapel, evenals van alle nieuwe investeringen die noodzakelijk zouden worden;

  5° op de overeenkomsten tot oprichting van een landbouwvennootschap waarop de bepalingen van deze afdeling normaal van toepassing zouden zijn, maar die werd opgericht voor een duur van ten minste 27 jaar;

  6° op de overeenkomsten met betrekking tot de fruitopbrengst van de hoogstamboomgaarden.

 

2.

De pachtwet is heel formalistisch en vaak moeilijk te lezen.

 

3.

Een pachtovereenkomst moet schriftelijk zijn.  Op die manier kan er geen betwisting zijn dat er een pacht werd overeengekomen. Het is aangewezen de pachtovereenkomst duidelijk te maken zodat er bv. geen discussie is over welke gronden het gaat en wat de duurtijd is.

Is er geen geschrift dan  kan de pachter het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden bewijzen door:

  • alle mogelijke middelen
  • ook met getuigen en vermoedens
  • voorlegging van een bewijs van persoonlijk aanbod van betaling

 

Deze laatste voorwaarde is belangrijk. De pachter kan een aanbod van betaling doen. Dit aanbod van betaling vermeldt uitdrukkelijk het woord " pacht " en het jaar waarop de betaling betrekking heeft.

Het moet binnen vijftien dagen worden bevestigd met een ter post aangetekende brief waarin het bestaan van een pacht wordt vermeld, evenals het jaar en het perceel waarop de betaling betrekking heeft. De brief moet eveneens uitdrukkelijk vermelden dat de betaling geldt als bewijs van een pacht, tenzij de verpachter binnen de zes maanden na de dag van de betaling reageert door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter.

 

De ‘verpachter’ die niet akkoord gaat dient dan te reageren binnen de 6 maanden door de ‘pachter ‘op te roepen in verzoening bij de Vrederechter.

 

Indien de overeengekomen pachtprijs niet bewezen is, wordt hij vastgesteld door de Vrederechter overeenkomstig de bepalingen ter beperking van de pachtprijzen.

 

Indien er een naar de vorm andersluidend geschrift is, kan degene die een landeigendom exploiteert, het bewijs leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen met inbegrip van getuigen en vermoedens.