De handelshuurwet

 

De handelshuurwet regelt de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder van een onroerend goed dat dienst doet als ‘handelspand”. 

 

Verhuurder en huurder kunnen niet zomaar wat  overeenkomen. Alle bepalingen die zij opnemen in hun handelshuurovereenkomst dienen volledig in overeenstemming te zijn met de handelshuurwet. Deze wet bevindt zich als een afzonderlijke wet in het Burgerlijk Wetboek en bevat een 31-tal artikelen die dwingend van aard zijn. Afwijken hiervan is niet mogelijk (hoewel, deze wet is niet van openbare orde zodat bepaalde nietigheden wel gedekt kunnen worden).

 

Vanaf dat de relatie tussen de huurder en de verhuurder valt onder het toepassingsgebied van de handelshuurwet, is deze wet van toepassing. Zelfs indien de verhuurder of de huurder een andere naam geven aan de huur (bv. woninghuur of gemene huur), dan nog zal de rechtbank alle geschillen oplossen conform de dwingende bepalingen van de handelshuurwet. Ontsnappen is niet mogelijk.

 

Langs de andere kant is wel mogelijk om overeen te komen dat een huur die op zich niet valt onder het toepassingsgebied van de handelshuurwet (bv. u (ver)huurt een garage, of een tweede woonst), toch onder de regels van de handelshuur valt. De handelshuurwetgeving beschermt de huurder en is voor de huurder voordeliger dan het gemeen (gewoon) huurrecht, zodat met toestemming van beide partijen deze wetgeving van toepassing kan worden verklaard door zulks in het contract op te nemen.

 

Dit alles wil niet zeggen dat er geen contractsvrijheid meer is. Handelshuurovereenkomsten bestaan in alle maten en gewichten. Deze kunnen evenwichtig opgesteld worden maar ook in het voordeel van de verhuurder of van de huurder Het onderscheid tussen de verschillende handelshuurovereenkomsten wordt verklaard door het feit dat de handelshuurwet slechts een beperkt aantal aspecten bepaald (waarvan niet afgeweken kan worden) zodat ook een groot aantal afspraken door partijen zelf kunnen worden overeengekomen. Lees het contract dat u wordt voorgelegd steeds goed na en vraag evt. juridisch advies. Het is beter problemen te voorkomen en met volle zekerheid een handelshuurovereenkomst aan te gaan.

 

Wanneer spreekt men van een handelshuurovereenkomst?

Een huurovereenkomst is onderworpen aan de regels van de handelshuurwet bij:

  • de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen
  • in België
  • die uitdrukkelijk of stilzwijgend
  • vanaf de intrede van de huurder
  • via een overeenkomst in de loop van de huur
  • door de huurder of door een onderhuurder
  • in hoofdzaak
  • gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman -die rechtstreeks in contact staat met het publiek

 

Aan al deze voorwaarden dient voldaan te zijn.

In de praktijk is dit meestal geen probleem al is het wel belangrijk dat  het gaat over een kleinhandel / ambachtsman en er effectief een contact is met het publiek. Dit is een wat verouderde benaming en kadert niet echt in het modern ondernemersbegrip. Een zaak die niet bezocht wordt door cliënteel zal alleszins geen handelshuur zijn.

 

De wet voorziet ook een aantal uitzonderingen:

- Op de huur die, wegens die aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar;

-Op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die van de grondbelasting zijn ontslagen of vrijgesteld

- Op de huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders over andermans goederen;

-Op de huur van onroerende goederen met een gering inkomen

 -(Op de huur van onroerende goederen, ten algemenen nutte onteigend of verkregen, die wordt toegestaan door het openbaar bestuur of door de instelling van openbaar nut

 

De handelshuurwet is dwingend van aard wat wil zeggen dat je er niet van kan afwijken.

 

Voor de zaken die de handelshuurwet niet bepaalt, geldt het algemeen huurrecht als aanvulling.

 

Bepalingen die partijen zelf overeen kunnen komen

 

De handelshuurwet schrijft een aantal rechten en plichten voor maar vele afspraken kunnen partijen zelf overeenkomen, bv:
- de huurprijs
- de al dan niet indexering van de huurprijs
- gedetailleerde bestemming van het pand
- huurwaarborg
- belastingen, nutsvoorzieningen, lasten onroerende voorheffing
- onderhoud & herstellingen
- verzekeringen
- plaatsbeschrijving
- het lot van uitgevoerde werken
- …

 

Belang van een goede handelshuurovereenkomst

Zowel de huurder als de verhuurder hebben belang bij een goede handelshuurovereenkomst. Het geeft zekerheid en vermijdt discussies en evt. rechtszaken achteraf. Wees kritisch en onderteken niet zomaar een handelshuurcontract dat u wordt voorgelegd. Wees eveneens voorzichtig bij een opzeg of bij een aanvraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst.